Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Öğrenci Alım İlanı

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz lisansüstü programlarında eğitim ve öğrenim görmek üzere “Üniversite-Sanayi İşbirliği ile Öğrenci Kabulü” kapsamında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adayların başvuru formunu ve gerekli evrakları 29 Ağustos – 02 Eylül 2022 tarihleri arasında şahsen veya resmî vekili aracılığıyla Enstitüye elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Eksik belge ile yapılan başvurular ile ilan edilen tarihten sonra yapılacak başvurular, kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not: Adayların “Genel Öğrenci Alım İlan Metni”nde belirtilen, başvuru yapmak istedikleri programların özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. 

Başvuru Formu

Başvuru Yapılabilecek Programlar

İşbirliği Protokolü


Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğrenci kabulü aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Kamu kurumları tarafından desteklenen yüksek bütçeli bir projeye sahip veya AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışan lisans mezunu adayın lisans/yüksek lisans diploması, not durum belgesi, aldığı dersler ve varsa referans mektubu ile diğer kişisel bilgi ve belgeleri, başvurulan anabilim/anasanat dalı kurulunca incelenir. Aday anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile programa kabul edilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı isterse, aday ile karşılıklı görüşme talep edebilir. Adayın, talep edilmesi halinde görüşmeye katılması zorunludur.

b) Lisansüstü programa başvuran adayın, ALES veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olması gerekir. Ayrıca, doktora programı için adayın, anadili dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eş değeri bir puan almış olması gerekir.

c) Adayların, başvuru ve kayıt işlemleri, Enstitü tarafından belirlenen takvime göre yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan aday, ilanda belirtilen belgeler ve ilkeleri Senato tarafından kabul edilen, öğrenci danışman-Üniversite-kurum/firma tarafından imzalanan bir protokol yapmak şartıyla ilanda belirtilen tarihlerde, ilgili programa şahsen veya noter vekâletnameli vekili aracılığıyla kayıt yaptırabilir.