Ana Sayfa | Açılış Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle

 
 

Öğrenci İşleri

 

Mevzuat

Dilekçe Cevapları

Formlar

Dersler

Akademik Takvim

 
     
 

9 Şubat 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28908

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transferi Sistemini, (European Credit Transfer System)

b) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim ve öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten takvimi,

c) Akademik yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihi ile başlayan, güz ve bahar yarıyılları ile yaz dönemini kapsayan, izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihinde sona eren dönemi,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

d) Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

e) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı başkanlığında, bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip doktoralı öğretim görevlisini,

ğ) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: İlgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretimi sırasında araştırılan veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

ı) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

i) Enstitü: Erciyes Üniversitesine bağlı enstitüleri,

j) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan ve enstitü öğrenci temsilcisi, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmaksızın katılabileceği kurulu,

k) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitünün müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) Havuz: Kaydını yenilemeyen ve/veya kaydını yenilediği halde devam etmeyen öğrencilerin toplandığı grubu,

m) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik çalışmasının gerektirdiği durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan Üniversitede ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini veya Üniversite dışında çalışan doktoralı araştırmacıyı,

n) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

o) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki dersleri,

ö) Müdür: Erciyes Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,

p) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

r) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

s) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,

ş) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek üzere, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

t) Tez/sanatta yeterlik çalışması: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel/sanatsal çalışmayı,

u) Tezli yüksek lisans seminer dersi: Tezli yüksek lisans programında tez çalışmalarına hazırlık olmak üzere güz veya bahar yarıyıllarında haftada en az iki saat uygulama şeklinde yapılan ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen dersi,

ü) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerini,

v) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

y) Uzaktan öğretim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimini,

z) Uzaktan öğretim dersi: Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri kullanılarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,

aa) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez/sanatta yeterlik çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

bb) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

cc) Yarıyıl: En az yetmiş (70) iş gününden oluşan eğitim-öğretim süresini,

çç) Yasal süre aşımı: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde ifade edilen yasal sürenin aşımını,

dd) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ee) Yeterlik sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

ff) Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) Program açma şartları şunlardır:

(1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğindeki esaslara göre açılır.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(3) Enstitülerde lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinlerarası bir enstitü anabilim/anasanat dalının program teklifi, ilgili anabilim dalı başkanlarının önerisi ile enstitü müdürü tarafından yapılır. Bu tür bir enstitü anabilim/anasanat dalının başkanı, ilgili anabilim dalı başkanlarının önerisi ile enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.

(4) Enstitülerde lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bunların yurt içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için tez önerisinin kabul edildiği tarihi takip eden dönem başından itibaren uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi, ilgili anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Uzmanlık alan dersi her yarıyıl ve tatil dönemlerinde de devam edebilir. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri ve zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlilerince de lisansüstü düzeyde dersler verilir. Bir ders, bir veya birden fazla öğretim üyesi tarafından verilebilir.

Anabilim/anasanat dalı başkanının görevleri

MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı bir dilde yapılabilir. Hangi anabilim/anasanat dalında hangi dilde öğretim yapılacağı anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ile belirlenir. Tezler, sanat eseri veya sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar ilgili öğretim dilinde yazılır.

Lisansüstü programlar için dil hazırlığı

MADDE 9 – (1) Enstitüler; Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilirler.

(2) Hazırlık sınıfındaki eğitim ve öğretimde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 10 – (1) Tezsiz ve tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayısı, o anabilim/anasanat dalındaki öğretim elemanlarının talepleri doğrultusunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitü müdürlüğüne teklif edilir.

(2) Kontenjanlar enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşerek ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, başvuru için istenen belgeler ve var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Bu ilanda yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjanlar da ayrıca belirtilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlüğünce yürütülür.

Lisansüstü ikinci öğretim ve yaz okulu programları

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans için ikinci öğretim programı açılabilir. Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik için ikinci öğretim programı açılamaz.

(2) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli, birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programlara kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ile ders veren öğretim elemanlarının ders ücreti enstitü yönetim kurulunun teklifi, Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

(3) Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatili döneminde talepte bulunulan programlar için, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar alınsa dahi geçersiz sayılır. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilebilir. Başvurular lisansüstü programlar için belirtilen esaslara göre yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;

a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı Senato tarafından belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;

a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünden 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) Yurt içindeki bir lisans, yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli ALES belgesi.

ç) Yurt dışındaki bir lisans, yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin TÖMER’den Türkçe yeterlilik belgesi ve YÖK tarafından kabul edilmiş diplomasının denklik belgesi gerekir. TÖMER’den Türkçe yeterlilik belgesi olmayanlar, kabul ve kayıt işlemlerinden sonra ERÜ TÖMER’de hazırlık okurlar ve Türkçe yeterlilik belgesi aldıktan sonra yüksek lisans veya doktoraya başlayabilirler.

d) Üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı yüksek lisans programlarında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(4) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisi olması gerekir.

b) Yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Lisans diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanı olması gerekir.

c) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların en az 80 ALES puanı ve en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması gerekir.

ç) Tıp ve diş hekimliği doktora programlarına başvurabilmek için adayların tıp fakültesi mezunlarının başvurulan yılın TUS temel tıp puanından, diş hekimliği fakültesi mezunlarının başvurulan yılın DUS temel puanından en az 50 (TUS ve DUS Temel Puanı = Klinik Bilimler Puanı×0,3+ Temel Bilimler Puanı×0,7) veya en az 55 sayısal ALES puanına sahip olması gerekir.

d) Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesinin herhangi bir anabilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvurularında ALES veya TUS ve DUS’a giriş şartı aranmaz.

e) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dil ile ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

(5) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsü anasanat veya anabilim dalları için başvurularda, ALES şartı aranmaz.

b) Sanatta yeterlik programına başvuracak adaylardan yüksek lisans yapmış olanları, yüksek lisans diploma notunun güzel sanatlar ile konservatuvaranasanat dalları hariç, sözel puan türünde en az 55 ALES puanına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili (4 üzerinden 3) lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

(6) Lisansüstü eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların;

a) Öğrenim görecekleri yabancı dilde yüksek lisans için YDS’den en az 70,

b) Doktora için en az YDS’den 80 puanı ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan birinden bu puanlara eş değer bir puan almaları gerekir.

 

(7) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(8) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(9) Anabilim dalları, ilgili kurul kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile taban puanları yükseltmek üzere Senatoya sunabilir.

(10) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurulabilir.

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diploması veya lisans ya da yüksek lisans eğitimi, Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan alması gerekir. Senato girilecek programların özelliklerine göre gerekirse asgari puanları yükseltebilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(4) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ALES puanı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ile aynı şartlara tabidir.

(5) Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe yeterlik belgesi almış olmaları istenir. Yabancı dille eğitim yapan anabilim dallarında Türkçe yeterlik belgesi şartı aranmaz.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

Öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir.

a) Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalaması diplomalarında 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde olanlar (4’lük, 3’lük ve benzeri) ile sadece farklı sistemde olanların (4’lük, 3’lük ve benzeri) farklı sistemden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yükseköğretim Kurulunun 100’lük not sisteme dönüşüm tablosu esas alınır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, giriş sınavında mülakat yapılmıyorsa ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının % 20’si alınır. Mülakat sınavı yapılan Anabilim dallarında ise ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının % 15’i ve mülakat sınavının %20’si alınır. Toplam puanın en az 50 olması gerekir. YDS ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. 50 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

 

 

 

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş şartları anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; mülakat yapılmıyor ise ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si alınarak başarı puanı hesaplanır. Mülakat sınavı yapılan Anabilim dallarında ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakat sınavının % 20’si alınır. Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla doktoraya başvuracaklar için başarı puanının hesaplanmasında lisans not ortalaması kullanılır. Başarı puanının en az 60 olması gerekir, 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

d) Yabancı dilde eğitim yapan anabilim dalındaki bilim dallarında bilim dalı dışındaki ikinci bir yabancı dilden YDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.

e) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik mülakat jürisi, enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili anabilim/anasanat dalının önereceği en az beş öğretim üyesi arasından üç asıl ve iki yedek üye olarak belirlenir.

f) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

g) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarda ALES puanı aranmadığından ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır. Başarı notlarının hesaplanmasında; yabancı dil puanının %20’si ile yüksek lisans programlarına başvurularda lisans, doktora/sanatta yeterlik programları başvurularında yüksek lisans notunun %20’si ve alan yeterlik sınav puanının %60’ı alınarak başarı puanı hesaplanır. Adaylardan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar. 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. YDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Puan eşitliği durumunda lisans not ortalaması yüksek olan aday tercih edilir. Alan yeterlik sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

ğ) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarda yapılacak alan yeterlik sınav şekilleri gerekli görüldüğü takdirde anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Buna göre;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar,

bilimsel hazırlık programına, enstitüdeki lisansüstü programlarına başvuru şartlarına göre öğrenci olarak kabul edilir.

 

 

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda 20 AKTS kredisini aşmamak üzere en fazla 2 ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında, lisans programlarından da ders aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme ve diğer esaslar, enstitü lisansüstü programlarındaki esaslara uygun olarak yürütülür.

(4) Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, iki yarıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre; anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Lisans mezunu veya mezun olabilecek durumda olan lisans öğrencilerinden bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Lisansüstü eğitime kaydolan özel öğrenciler lisansüstü eğitimin bir yarıyılında en çok 20 olmak üzere toplam 40 AKTS ders alabilirler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 28 inci maddeleri hükümleri uygulanır. Özel öğrenci statüsündekiler normal öğrenci durumunu hak kazandıkları takdirde son iki yılda almış oldukları dersleri, kredili dersler olarak saydırabilir. Özel öğrenciler kredi/saat başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci olduklarını belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Enstitü dışında başka bir yükseköğretim kurumundaki tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen süre içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;

a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı veya dersi başarı ile tamamlamış ve tez çalışmasına başlamamış olmak,

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak,

c) Başarısız dersi bulunmaması ve not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta, en az 75 (CB), doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 (BB) olması,

ç) Disiplin cezası almamış olması,

şartları aranır.

(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, müdürlüğe bildirir. Kontenjanlar enstitü yönetim kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yapar.

(4) Adayların durumu yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora programında aldığı derslerdeki başarı notuna göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.

(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(6) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez. Program isimleri farklı ders içerikleri aynı olan lisansüstü programları arasında yatay geçiş kararı anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir, ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul edilmez.

c) Program amaç ve içerikleri aynı olan tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir. Tezsiz lisansüstü programlardan, tezli lisansüstü programlara yatay geçiş yapılamaz.

ç) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

d) Aynı lisansüstü program olmak koşulu ile 2547 sayılı Kanuna göre Üniversitenin Araştırma Görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

e) Bulundukları Enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü programı olmadığı için başka bir yükseköğretim kurumunda veya enstitülerin bir başka programında öğrenim gören Üniversitenin Araştırma Görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları Enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü program açılması durumunda, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.

f) Yatay geçiş başvuruları yarıyıl başlarında yeni öğrenci başvuruları ile aynı zamanda yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü, belirlenen kontenjan dahilinde ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu öğrenciler için belirlenecek ücretler, cari hizmet maliyetlerini hiçbir suretle geçemez. Ancak yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esasının geçerli olduğu durumlarda öğrenim ücreti alınmaz.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu öğrenci adayları, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD/EASD başkanlığının görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

(3) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir Kurumdan mezun olan öğrenci adayları için ALES ya da bu sınava eşdeğer sayılan sınavlardan alınan puan şartı aranmaz. Türkiye’deki bir öğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden ALES’e girme şartı aranır. Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.00 (100’lük sistemde 75), yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.50 (100’ lük sistemde 80) olması gerekir.

(4) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içerisinde, diğer öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar şunlardır:

a) Diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi,

b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi,

c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi.

(5) Kayıtları alınan adayların, ilgili enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığınca, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık programı uygulamalarında, 15 inci madde hükümleri uygulanır.

(6) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar enstitü yönetim kurulu kararlarıyla belirlenir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur.

(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak ilgili müdürlük tarafından yapılır. Belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kesin kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceğine Enstitü Müdürlüğü karar verir. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilebilir. Belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile kaydı iptal edilir.

(4) Bir programda kayıtlı öğrenci yeniden aynı program için başvuruda bulunamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti, Dersler, Sınavlar ve

Değerlendirme Esasları

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikle belirlenen azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir. Akademik takvimde belirtilen mazeret kayıt haftasında da kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

(2) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Süresinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde danışmanının onayı ile ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

(5) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programlarda, 30 AKTS’yi aşmayacak şekilde ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan ders/dersler alabilir. Bu derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Danışman atanması

MADDE 21 – (1) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına ders ve tez danışmanları, öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşleri alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim elemanları arasından atanır. Zorunlu hallerde ders danışmanı atanıncaya kadar görevi enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı yürütür. Yüksek lisans öğrencileri için ders/tez danışmanı doktora yapmış öğretim görevlilerine, doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için ders/tez danışmanlığı bazı anabilim dallarında aranan doçentlik tezi veya kitap hazırlama şartı hariç en az Üniversitelerarası Kurulca belirlenen doçentlik şartlarını taşıyan öğretim üyelerine verilebilir. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı bir yükseköğretim kurumunda doktoralı öğretim görevlisi olabileceği gibi doktora yapmış olup yükseköğretim kurumu dışında kamu veya özel sektörde çalışan araştırmacılar arasından da seçilebilir. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez. Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(2) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerine ders/tez danışmanı ataması birinci yarıyılın başında yapılır.

(3) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen veya devamsızlık nedeniyle başarısız bulunan öğrencilerin danışmanlarının görevleri aktiften pasife çevrilir ve bu öğrenciler bir havuzda toplanır. Havuza alınan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Bu öğrencilerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans öğrencilerine ve doktora ders aşamasında olup henüz yeterlik sınavına girmemiş olan öğrencilere kayıt yeniledikten sonra daha önce pasif hale getirilen danışmanlık aktif hale dönüştürülür.

b) Havuza alınan öğrencilerin tekrar kayıt yaptırıp, tez çalışması ile ilgilenmemesi halinde danışmanın önerisi ile kayıtlı bulunduğu program için gerekli asgari kredinin yarısı kadar ilave ders alması istenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve tez çalışmaları danışman tarafından yürütülür. Danışman; lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirler. Öğrenci tarafından doldurulan ders seçim formlarını enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığınca her yarıyılın akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri içerisinde enstitüye bildirilir. Danışmanın herhangi bir nedenle altı aydan fazla danışmanlıktan uzak kalması veya yurt içinde başka bir kuruma veya yurt dışına görevlendirilmesi durumunda enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciye yeni bir danışman atanabilir. Yeni danışman atanmama durumunda, bu süre içinde öğrencinin resmi işlemleri anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(5) Öğrenci danışmanlıklarının belirlenmesinde öncelik, talebi olması halinde üzerinde yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmayan öğretim elemanlarındadır.

Ders alma ve bırakma

MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadır.

(2) Bilimsel hazırlık, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik ders alabilir.

(3) Öğrenci ders dönemi süresince uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersleri haricinde aynı öğretim üyesinden en fazla 25 AKTS’lik ders alabilir.

(4) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(5) Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından lisansüstü dersler alabilir.

Ders saydırma

MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil, son dört yarıyıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü programlardan anabilim dalı ile ilgili olan dersleri danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak aktarılan kredi toplamı 30 AKTS’yi geçemez.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden kayıtlı olduğu anabilim dalı ile ilgili olan dersleri eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not dökümüne işlenir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan alınan dersin/derslerin kodları, adları ile AKTS’leri birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır.

(3) Yatay geçişler hariç, bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan kredili dersler, başka bir yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(4) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını geçemez.

(5) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında başarılı olanlarda bu maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen şart aranmaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Öğrencilerin ilgili kurulların kararı ile teorik derslere ve uygulamalara %80’den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler o dersin ara, yarıyıl sonu (final), bütünleme ve tek ders sınavlarına giremez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl içi faaliyetlerin en az birinin yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programında dersin sorumlusu öğretim elemanı, haftada en az ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, danışmanları ve dersin sorumlusu öğretim elemanları ile ilgili her türlü iletişimlerini senkron veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

Ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Lisansüstü öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır. Başarısızlıktan dolayı tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

(2) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine danışmanın görüşü doğrultusunda başka bir lisansüstü ders alabilir. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan bu ders için devam şartı aranır.

(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti tekrar ödenir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 26 – (1) Uzmanlık alan dersi, tez danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin tez dönemi süresince bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak amacıyla açılır. Uzmanlık alan dersinin içeriği, lisansüstü programda öğrencinin aldığı zorunlu ve seçmeli derslerin içeriğinden farklıdır. Teorik derslerin okutulması sırasında verilmeyen ve sonradan ihtiyaç duyulan bilgi ve tecrübelerin tez hazırlama aşamasında öğrenciye aktarılmasına yönelik teorik bir derstir. Bu ders, bir öğrenci için dört saat olmak üzere haftada azami 8 saat, her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmek üzere teorik ve 5 AKTS olarak açılabilir. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır, ikinci danışman bu öğrenci için uzmanlık alan dersi açamaz. Öğrencinin birinci danışmanının başka bir yükseköğretim kurumundan olması durumunda uzmanlık alan dersi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanan Üniversitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden birisi tarafından yürütülür.

(3) Uzmanlık alan derslerinin ücretlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Sınavlar

MADDE 27 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Ancak öğretim üyeleri, önceden enstitüye bildirmek koşulu ile yarıyıl süresince yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da yıl sonu sınavı yerine sayabilir.

 

 

 

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için öğrencinin devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartı aranır. Bütünleme sınavına, yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girer. Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son alınan not geçerli sayılır. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavının yapılacağı tarihten en az üç gün önce ÖBİSİS’ten sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Aksi durumda sınava giremezler. Sınava girseler dahi sınavları geçersiz sayılır. Seminer dersi, dönem projesi dersleri ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği özel statülü dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

ç) Mazeret sınavı: Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavları için yapılacak başvuruların mazeretin bitiminden itibaren bir hafta içinde yapılması gerekir. Yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

d) Tek ders sınavı: Mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, enstitü yönetim kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir. Tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi için tek ders sınavı hakkı verilmez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim dalının uygun gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama sınavları, ilgili anabilim dalında yapılabileceği gibi, öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir. Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri dersi veren öğretim elemanı tarafından internet üzerinden sınavların başlangıç tarihinden en az on gün öncesinden duyurulur.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 28 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır.

(2) Başarı notunun hesaplanması aşağıdaki şekilde olur:

a) Öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile ara sınav puan ortalaması belirlenir. Bu suretle bulunacak kesirli sayılar en yakın tam sayıya yükseltilir.

b) Yarıyıl, yıl sonu ve bütünleme sınavı puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40’ının eklenmesiyle başarı puanı hesaplanır. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim elemanları tarafından aşağıdaki tablo kullanılarak yukarıda hesaplanan başarı puanının karşılığı harf notu verilir:

Puan  Katsayı Başarı notu

90-100 4.00        AA

85-89    3.50        BA

80-84    3.00        BB

75-79    2.50        CB

70-74    2.00        CC

65-69    1.50        DC

60-64    1.00        DD

50-59    0.50        FD

00-49    0.00        FF

ç) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir. Lisans programından ders alan lisansüstü programı öğrencilerinin başarı notlarının hesabında, bağıl değerlendirme yöntemiyle belirlenen harfli başarı notu esas alınır.

d) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer benzeri derslerde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BS) notu verilir.

e) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan başarısız (DZ) notu verilir.

f) Öğrencinin, Üniversitede izlediği lisansüstü programa kabul edilmeden önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu, mezuniyet için gerekli kredi ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmayan ve muafiyet verilen dersleri için (M) notu verilir.

g) Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ve programa nakil kredisi olarak kabul edilen derslerin kredisi ve notu, yukarıdaki (c) bendinde belirtilen tabloya uyumlu olacak şekilde aynen aktarılır.

(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %10’u ile yıl sonu/bütünleme sınavında alınan notun %90’ının toplamıdır.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usullere göre yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 29 – (1) Sınav notları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilan edilir. Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz Anabilim Dalı Başkanlığınca ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak anabilim dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Düzeltme işlemi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

 

 

 

 

 

İlişik kesme

MADDE 30 – (1) Öğrencinin enstitüyle ilişiğinin kesilmesi, öğrencinin kendi isteği veya disiplin cezası nedeniyle gerçekleşir. Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitüye başvurur. Bu durumda ödenmiş olan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programına İlişkin Genel Esaslar

Yüksek lisans programı

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programları örgün öğretim yöntemi ile yürütülür. Tezsiz yüksek lisans programları örgün ikinci öğretim veya uzaktan eğitim yöntemleri ile yürütülebilir.

Amaç

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı olarak;

a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,

b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,

c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeyi,

ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmayı,

d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesine ve konusuyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,

e) Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygulayabilmesini kazandırmayı

amaçlayan; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez/dönem projesi çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin esaslar

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı örgün öğretimde ve ikinci öğretimde yürütülebilir.

Kapsam

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, en az 90, en çok 120 AKTS olmak koşuluyla en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü programlarının derslerinden, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile seçilebilir. Ancak seçilen ders sayısı kabul edildiği yüksek lisans programlarındaki derslerin toplam sayısının %50’sini geçemez.

(2) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve mali işlemleri ilgili enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, anabilim/anasanat dalı giriş koşullarını sağlamak kaydı ile ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca belirlenecek olan kontenjan oranında tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapacak öğrencilerin geçiş şartları enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan lisansüstü dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı da minimum öğrenim süresi 3 yarıyıldır, normal öğrenim süresi 4 yarıyıl azami öğrenim süresi ise 6 yarıyıldır.

(2) Öğrenimini azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncımaddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması ve dönem projesi

MADDE 36 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine, her öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini en geç ikinci yarıyılın başında danışman olarak atar.

(2) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasına yöneliktir. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre belirlenen danışman gözetiminde hazırlanır.

(3) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(5) Dönem projesi üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyıllarda, dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp danışmanına teslim eder. Başarılı bulunan dönem projesi Anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

(6) Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen birisi danışman olmak üzere üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Başarısız olunması halinde, öğrenci bu dersi yeniden alır. Başarısızlığın tekrarı durumunda öğrencinin, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile dönem projesi, gerekirse enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışmanı değiştirilerek, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ayrıca azami süreyi dolduran öğrenciler, derse devam ve dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 37 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Kapsam

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programı, en az 90, en çok 120 AKTS olmak koşuluyla en az 8 adet ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciler ders dönemlerinde en az 60 AKTS dersten başarılı olmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, 30 AKTS’yi geçmemek koşuluyla, danışmanın onayı ile başka lisansüstü programlardan veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

(3) Birinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan AKTS başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır.

Süre

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında minimum öğrenim süresi 3 yarıyıl, normal öğrenim süresi 4 yarıyıl, azami öğrenim süresi ise 6 yarıyıldır. Normal öğrenim süresi içerisinde başarılı olamayan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir. Öğrenci, tez çalışmasına başladığı tarihten itibaren 6 aydan önce enstitü müdürlüğüne sunamaz. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncımaddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 40 – (1) Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tez önerisi, ders dönemini izleyen yarıyılın başına kadar tez danışmanı tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunulur. Tez konusu ve önerisi anabilim/anasanat dalı kurulunda incelendikten sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır. Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışmasının yanı sıra, çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir dosyayı enstitüye teslim eder. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler, tez çalışmalarıyla ilgili bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığındaki Tez Veri Giriş Formunu doldurarak bir nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci, tez konusunun enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünden sonra her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezini teslim edecek öğrenciler tezini teslim etmeden önce son iki yarıyıl kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları bağlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazıp danışman tarafından kurallara uygunluğu yönünden inceledikten sonra enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere, ciltsiz olarak beş nüsha halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Öğrenci hazırlamış olduğu tezi jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanat çalışması yapan bir öğrenci ise bu sanatsal çalışmasını sunmak ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez sınavı jürisi ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversitenin içindeki başka bir anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumları/araştırma merkezlerinde görev yapmakta olan doktoralı uzman olmak üzere en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşturulur. Yedek üyelerden en az biri Üniversitenin içindeki diğer bir anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktoralı öğretim görevlisinden ya da sanatta yeterlik almış sanatçı öğretim elemanından oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından önce anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne bildirir.

(3) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir.

(4) Sınav, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve tarihi en az üç gün önceden anabilim dalı tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı

MADDE 42 – (1) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(2) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça sınav izleyicilere açıktır ve en az 45, en çok 90 dakika sürelidir.

(3) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez hakkında oybirliği ya da salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporlarıyla birlikte ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi halinde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

 

 

 

 

 

 

(6) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye gerekli düzeltmeleri yapması için en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Gerekli düzenlemeleri yapmayarak tezini teslim etmeyen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen adayın tezi başarısız sayılır. Bu durumda öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine, ilgili anabilim dalı/bilimdalı/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı var ise, tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler bir yarıyıl geçmeden tezlerini enstitüye sunamazlar.

(9) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. İlgili anabilim/anasanat dalında program veya bilim dalının bulunması halinde, adı anabilim/ anasanat dalının sonunda parantez içinde belirtilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Amaç

MADDE 43 –(1) Doktora; öğrencilerin yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmalarını, alanlarındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmelerini ve uzmanlık alanlarıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini ve bu şekilde yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmelerini amaçlayan bir programdır.

Kapsam

MADDE 44 – (1) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döneminde sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az 60 en fazla 90 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.

(3) Doktora öğrencisinin aldığı lisans dersleri doktora ders yüküne sayılmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Öğrenci, doktora programlarındaki lisansüstü dersleri danışmanının görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçebilir. Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler. Ayrıca danışmanının görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka lisansüstü doktora programlardan veya yükseköğrenim kurumlarının doktora programlarından derslerde seçebilir. Ancak alınan dersler 30 AKTS’lik dersi geçemez.

(5) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce alınmamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en az on beş dersin yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçmek zorundadır.

(7) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

MADDE 45 – (1) Doktora programında yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, minimum öğrenim süresi 6 yarıyıl, normal öğrenim süresi 8 yarıyıl, azami öğrenim süresi ise 12 yarıyıldır. Lisans derecesiyle kabul edilenler için minimum öğrenim süresi 8 yarıyıl, normal öğrenim süresi 10 yarıyıl, azami öğrenim süresi ise 14 yarıyıldır Normal öğrenim süresi içerisinde başarılı olamayan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Azami öğrenim süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir öğrenci ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Tez çalışmasına başladığı tarihten itibaren yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 18 ay, Lisans derecesi ile kabul edilenler 24 ay geçmeden tezini enstitü müdürlüğüne sunamaz.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Doktora programını dört yıl içerisinde tamamlamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı alınır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncımaddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

 

 

 

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı

MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.

(2) Kredili dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora/sanatta yeterlik sınavına alınır.

(3) Yeterlik sınavları her yarıyılda bir defa olmak üzere, yönetim kurulunca belirlenen aylarda yılda iki kez yapılır.

(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yeterlik sınavına en erken derslerinin bitimini takip eden yarıyıl sonu, en geç dördüncü yarıyılın sonunda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken derslerinin bitimini takip eden yarıyıl sonu ve altıncı yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girer. Belirtilen süreler sonunda yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci, izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır.

(5) Doktora yeterlik sınavları ilgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığınca önerilen, enstitü yönetim kurulunca onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(6) Doktora yeterlik komitesi, üyelerinden birini komite başkanı olarak seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, üç veya beş kişilik sınav jürileri kurabilir. Jüri üyeleri başka bir anabilim dalı veya başka bir üniversitenin ilgili anabilim dalından da seçilebilir.

(7) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Sınavın tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden enstitüde ve ilgili ana bilim dalında ilan edilir. Yeterlik sınavının sözlü kısmı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Jüri, sözlü sınav sonucunu, bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri ile birlikte doktora yeterlik komitesine en geç ertesi iş günü sunar. Komite; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu birlikte değerlendirerek, başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması ve bu notların aritmetik ortalamasının da 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Sınav evrakı ve komite kararı, ana bilim dalı başkanlığı aracılığı ile en geç üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(8) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(9) İki defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak doktora yeterlik komitesinin önereceği en az üç ders daha almak zorundadır.

(10) Üst üste 3 yarıyıl Tez İzleme Komitesi (TİK) tarafından tez çalışmasında başarısız bulunan öğrenciler, TİK kararı ile ilave 30 AKTS ders alıp başarması ve yeterlilik sınavından yeniden başarılı olması istenebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için tez konusu belirlendikten sonra danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı yanında ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve farklı bir üniversiteden olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı dışından birer üye olmak üzere toplam üç üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz. Tez izleme komite üyelerinin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerine öncelik verilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunması

MADDE 48 – (1) Doktora tez çalışması konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından önerilir.

(2) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine sunar, mazeretsiz olarak tez önerisi savunma sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin tez önerisi, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin danışmanı ve tez konusu anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve tez izleme komitesi ile devam eden öğrenci üç ay içinde; danışman, tez konusu ve tez izleme komitesi değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez izleme komitesi öğrenci tez çalışmasını tamamlayıncaya kadar, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasında en az üç ay süre olur. Öğrenci, toplantı tarihinden en az otuz gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Dönemin tez çalışma raporu kayıt yenileme ve ders seçme haftasına kadar enstitü müdürlüğüne gönderilmemiş ise öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

(6) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir.

Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 49 – (1) Tezini teslim edecek öğrenci içinde bulunduğu yarıyıl ile tez döneminde en az 3 yarıyıl kayıt yenilemiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

 

 

(3) Tez savunma sınavından önce, tezlerin enstitü tez yazım kurallarına uygun olup olmadığı danışman tarafından kontrol edilir. Önerilen düzeltmeler yapıldıktan sonra tezler son haline getirilerek enstitüye teslim edilir.

(4) Öğrenci asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere tezinin yedi kopyasını ciltlenmemiş şekilde enstitüye ulaştırılmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(5) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir.

(6) Doktora tezi sınav jürisi, tez danışmanının görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri, öğrencinin tez çalışması izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi, asıl ve yedek üyelerden en az biri başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan doktoralı uzman olmak üzere beş asıl ve iki yedek üyeden oluşturulur. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından önce anabilim/anasanat dalı başkanı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Doktora tezi savunma sınavı

MADDE 50 – (1) Jüri üyeleri, tez savunma sınavından bir gün önce tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere enstitüye teslim eder ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati üç gün önceden enstitüde ve ilgili ana bilim dalında ilan edilir.

(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar; enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, izleyicilere açık olarak yapılan bu sınavın yeri ve tarihi en az üç gün önceden anabilim dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav en az 60, en çok 120 dakika sürelidir.

(3) Doktora tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan tez sınavı tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Anabilim dalı en geç on beş gün içinde ikinci bir tez sınav günü belirler. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini istenilen sayıda ciltlenmiş olarak, en geç otuz gün içerisinde enstitüye teslim eder. Tezini bu süre içinde enstitüye teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin tez danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilir ve yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(8) Tezini teslim edecek öğrencilerin tezini teslim etmeden önce tez döneminde en az üç yarıyıl kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.

(9) Lisans ve yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine ilgili anabilim dalı/bilimdalı/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı var ise tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Belirlenen tarihte tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora diploması

MADDE 51 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin istenilen sayıda ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi halinde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı bulunur. İlgili anabilim dalında program veya bilim dalının bulunması halinde, adı anabilim dalının sonunda parantez içinde belirtilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren sanat pratikleri (sanatta yeterlik eseri çalışmasının sunulduğu sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalı çalışmalar) ile bu çalışmaları belgeleyen ve açıklayan ilgili enstitünün yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tez/sanatta yeterlik çalışması raporundan oluşur. Tez çalışmasında öğrencilerin sanat alanındaki kuramsal bilgilerini geliştirecekleri sanat projelerine ve programın amaçlarına uygun, özgün/yaratıcı biçimde uygulamaya aktarmaları beklenir.

(2) Sanatta yeterlik programı ile ilgili olarak bu bölümde yer almayan hususlarda, bu Yönetmeliğin doktoraya ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en az on beş dersin en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçebilirler.

(4) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sınav jürisi ve tezin sonuçlanması

MADDE 53 –(1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini ilgili enstitü için hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen, tez/eser metni hazırlama esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

 

 

 

(2) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(3) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomaya İlişkin Esaslar

Mezuniyet ve diploma

MADDE 55 – (1) Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,

b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş istenilen sayıdaki kopyasının,

c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,

ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin

enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir ve mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen;

a) Tezli yüksek lisans öğrencilerine, tezli yüksek lisans,

b) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine, tezsiz yüksek lisans,

c) Doktora öğrencilerine, doktora,

ç) Sanatta yeterlik öğrencilerine, sanatta yeterlik

diploması verilir.

(3) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diploma üzerinde o anabilim/anasanat dalındaki bilim/sanat dalının adı da yer alır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mazeretler ve izinler

MADDE 56 – (1) Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl süreyle izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az olamaz. İzinler öğretim süresine sayılmaz.

(2) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(3) İzni sona eren öğrenciler, enstitüye yazılı olarak başvurmak koşuluyla izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Kayıt yeniletmeyen öğrencilerin yeniden ders kaydı yaptırmamaları halinde geçen süreler öğrenim sürelerine sayılır. İzinli olan öğrenciler öğrenci haklarından yararlanamaz.

 

 

 

Mazeret ve izin gerekçeleri

MADDE 57 – (1) Her türlü haklı ve geçerli mazereti nedeni ile izin talep eden öğrenciye anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile izin verilebilir.

Kayıt silme

MADDE 58 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin ve kendi isteği ile kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

Tebligat

MADDE 59 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; enstitüye kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı olarak veya tebliğ evrakı enstitüde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

Disiplin işleri

MADDE 60 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları, Yükseköğretim Kurulu kararları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 62 – (1) 21/1/2008 tarihli ve 26763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümleri 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

(2) 2013-2014 eğitim öğretim yılından önce lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler hakkında bu Yönetmelikte geçen AKTS kredileri ile ilgili hükümler uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.