Ana Sayfa | Açılış Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle

 
 

Öğrenci İşleri

 

Mevzuat

Dilekçe Cevapları

Formlar

Dersler

Akademik Takvim

 
     
 
  YÖNETMELİK
 
21 Ocak 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26763


YÖNETMELİK

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programları ile ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Ana Bilim/Ana Sanat Kurulu: İlgili ana bilim/ana sanat dalında fiilen eğitim ve öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

b) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim ve öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten takvimi,

c) Akademik yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihi ile başlayan, güz ve bahar yarıyılları ile yaz dönemini kapsayan, izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihinde sona eren dönemi,

ç) ALES: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezî olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

d) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı: Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan ana bilim/ ana sanat dalını,

e) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Kurulu: Ana bilim veya ana sanat dalının bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; ana bilim veya ana sanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Bilim/Sanat Dalı: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca YÖK'ün olumlu görüşü alınarak Senatoca belirlenen ve Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sınavı açılmasına karar verilen dalları,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesi veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip doktoralı/sanatta yeterlik diplomasına sahip öğretim görevlisini,

ğ) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretimi sırasında araştırılan veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

h) (Değişik: RG- 22/06/2010- 27619/1. md.) Enstitü: Erciyes Üniversitesi’ne bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

ı) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü ana bilim ve ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) İkinci Danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik eseri çalışması konusunun özelliği gereği; Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Erciyes Üniversitesinde veya başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli öğretim üyesi veya doktoralı/sanatta yeterlik diplomasına sahip öğretim görevlisini,

k) Kredi: Bir kredi; bir yarıyıllık eğitim ve öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik ders veya iki ila altı saatlik uygulama karşılığını,

l) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlardan oluşan eğitimi,

m) Müdür: Erciyes Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,

n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere Enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

o) Seminer: Lisansüstü program öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

ö) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

r) Tez/Sanatta Yeterlik Çalışması: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

s) Tezli Yüksek Lisans Seminer Dersi: Tezli yüksek lisans programında tez çalışmalarına hazırlık olmak üzere güz veya bahar yarıyıllarında haftada en az iki saat olarak yapılan ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen kredisiz dersi,

ş) Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez/sanatta yeterlik çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

t) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

u) Yarıyıl: Hafta ve resmî tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Senato tarafından belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

ü) Yeterlik sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora/sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesi, Derslerin ve Ders

Sorumlularının Belirlenmesi, Öğretim Dili

 

Program açma teklifleri

MADDE 4 – (1) Açılacak lisansüstü programlar; enstitü ana bilim/ana sanat dalları esas alınarak ve Enstitü ana bilim/ana sanat dalı kurulu kararına dayandırılarak, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından, en geç her yılın Nisan ayı sonuna kadar ilgili Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak teklif edilir. Ana bilim dalı bulunmayan programların teklifi Enstitü Müdürü tarafından yapılır. Program açma tekliflerinin, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuata uygun olması gerekir.

(2) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 1. md.) Program açma teklifleri; programın açılma gerekçesi, açılacak programda yarıyıllar itibariyle okutulacak dersler ve içerikleri, derslerin hangilerinin zorunlu hangilerinin seçmeli olduğu, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının öz geçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır. Teklifte, ayrıca aday başvurularının kabulünde dikkate alınacak ALES puan türü, alınacak öğrenci sayısı ve hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği de belirtilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalları için başvurularda, ALES şartı aranmaz.

(3) Yurt içi ve yurt dışı kapsama dâhil yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Program açma ölçütleri

MADDE 5 – (1) Program açma teklifleri aşağıdaki esaslar dikkate alınarak Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır:

a) Programlar Enstitünün ilgili ana bilim/ana sanat dalının araç, gereç ve mekân durumu ile mevcut öğretim elemanlarının ders ve danışmanlık yükleri göz önüne alınarak belirlenir.

b) İlk defa açılacak programlar; Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile açılır.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar için alınacak öğrenci sayıları, programların özelliği ve imkânlar dikkate alınarak ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile belirlenir; başvuru ve sınav tarihleri ile diğer başvuru şartları birlikte ilan edilir. Her yarıyıl başında öğrenci almak için ilan verilebilir. Bir programın en az kaç öğrenci ile yürütüleceğine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Lisansüstü ikinci öğretim ve yaz okulu programları

MADDE 7 – (1) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 2. md.) Tezsiz yüksek lisans için ikinci öğretim programı açılabilir. Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik için ikinci öğretim programı açılmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programlara kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak ücret miktarı ile ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretlerinin miktarı Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatili döneminde bazı programlar için, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Lisansüstü dersler; ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği akademik ana bilim/ana sanat kurulunun görüşü alınarak, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Dersler, öncelikle ilgili ana bilim/ana sanat dalındaki profesör, doçent, yardımcı doçent veya doktoralı/sanatta yeterlikli öğretim görevlileri tarafından verilir. Gerekli olduğu takdirde ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile diğer ana bilim/ana sanat dallarındaki veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyelerine de ders verdirilebilir.

Öğretim dili

MADDE 9 – (1) Enstitülerde dersler Türkçe olarak verilir. Ancak Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirli bir eğitim ve öğretim programında yer alan ders, uygulama, sınav, tez ve sanatta yeterlik çalışmalarının tamamı veya bir kısmı yabancı dilde yapılabilir.

Lisansüstü programlar için dil hazırlığı

MADDE 10 – (1) Enstitüler; Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilirler.

(2) Hazırlık sınıfındaki eğitim ve öğretimde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ana bilim/ana sanat dalı başkanının görevleri

MADDE 11 – (1) Ana bilim/ana sanat dalı başkanı; lisansüstü program kontenjanlarını, lisansüstü giriş ve tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı jürilerini, doktora yeterlik ve tez izleme komitelerini, her yarıyılda açılacak lisansüstü dersleri, bu dersleri okutacak öğretim elemanlarının ve danışmanlarının listesini akademik ana bilim/ana sanat kurulunun görüşlerini de alarak Enstitü Müdürlüğüne teklif eder. Ana bilim/ana sanat dalı başkanı, lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesinden Enstitü müdürüne karşı sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt

 

Başvuru şartları

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte Enstitü öğrenci işleri bürosuna yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

(2) Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eğitim fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

ç) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde; tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans programları için en az 55, doktora programları için başvurduğu alanda yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az 70 puan almak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olması gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların; güzel sanatlar ile konservatuar ana sanat dalları hariç ALES’in sözel kısmından yüksek lisans yapmış olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az 70 puan almak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olması gerekir. ALES puan türü Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Uluslararası geçerliliği olan Graduate Record Examination (GRE) sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) bölümlerinden toplam puanı en az 1100, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 550 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların ALES karşılığı, enstitülerin ortak önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak Tıp Fakültesi mezunlarının Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) en az 50 temel tıp puanı veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek puanlara sahip olması gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

e) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

f) Doktora ve sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan dengi bir puan alması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Lisansüstü programlara girişte yabancı dil belgesi olarak (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları dikkate alınır.

g) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olması gerekir. Ancak, Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalları ve Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES’e girme şartı aranmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.

ğ) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurulabilir. Bunun dışında aynı seviyedeki farklı ana bilim/bilim dallarındaki lisansüstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmaz.

h) Diğer başvuru şartları ile başvuru sırasında istenecek belgeleri belirlemeye Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.

Jüriler

MADDE 13 – (1) Giriş sınavı veya mülakat yapılacak her lisansüstü program için ayrı bir jüri oluşturulur. Jüriler, ilgili ana bilim/ana sanat dalı veya bilim/sanat dalı öğretim üyeleri arasından öncelikle profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden olmak üzere ana bilim dalı başkanlığının yazılı teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa jüri üç asil ve iki yedek üyeden oluşabilir. Giriş sınavı veya mülakat yapılmayan programlar için jüri kurulmaz.

Öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 3. md.) Başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında; bu konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu kararları esas alınır.

(2) Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden olmak üzere ALES puanının % 70’i, lisans not ortalamasının %30’u dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu bu puan üzerinde puan belirleyebilir.

b) Tezsiz ve tezli yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.

c) Doktora programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. TUS temel tıp puanı ile başvuran Tıp Fakültesi mezunları için bu puan, ALES puanı yerine kullanılır.

ç) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.

d) İlgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasını kararlaştırabilir. Ayrıca giriş sınavı sözlü olarak yapılan lisansüstü programlarda; sözlü sınavına alınacak öğrenci sayısının ve başarı puanının hesaplanması Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Ancak, ALES’in başarı puanına etkisi % 50’den az, yapılacak olan sınavın katkısı da % 20’den fazla olmaz Güzel Sanatlar Enstitüsünde ALES’e girme şartı aranmaz.

(3) Sınav yapılan hallerde jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından Enstitü Müdürlüğüne sunulur.

Enstitüye kayıt

MADDE 15 – (1) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 4. md.) Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü Yönetim Kurulu, her program için, en çok ilan edilen kontenjan kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar Enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedek listesindeki adaylar kesin kayıt başvurusu yapabilirler.

(2) Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.

(3) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 4. md.) Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

Yatay geçiş

MADDE 16 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eş değer lisansüstü programlarına, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili ana bilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır;

a) Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmalıdır.

b) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az CB, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az BB olması gerekir.

c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin, Üniversitenin lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olması gerekir.

ç) Tez/sanatta yeterlik çalışması döneminde yatay geçiş yapılmaz.

d) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılmaz.

e) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılmaz.

f) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

g) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Buna göre;

1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programlarından farklı alanlarda almış olan adaylar,

2) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

3) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yüksek öğretim kurumlarından almış olan doktora/sanatta yeterlik adayları,

4) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına, Enstitüdeki lisansüstü programlarına başvuru şartlarına göre öğrenci olarak kabul edilir.

b) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda altı krediyi aşmamak üzere en fazla iki ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında, lisans programlarından da ders aldırılabilir.

c) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme ve diğer esaslar, Enstitü lisansüstü programlarındaki esaslara uygun olarak yürütülür.

ç) Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, iki yarıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre; ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü alınarak, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve

Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

d) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve görgüsünü artırmak ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenciler lisansüstü programlarda açılan derslerden en fazla oniki kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu öğrenciler aldıkları derslere devam etmek ve bu derslerin gereğini yerine getirmek zorundadır.

(3) Özel öğrencilerden, diğer öğrencilerden alınan katkı payını aşmamak kaydıyla Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda katkı payı alınır. Ancak özel öğrenciler öğrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanamazlar.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci olduklarını belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

(5) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 5. md.) Üniversitede özel öğrenci durumunda iken alınan notlar ve krediler için Enstitü lisansüstü programlarında muafiyet ve kredi aktarımı yapılabilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye’deki veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yüksek öğretim kurumunun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, başvurdukları lisansüstü programın ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü programlara kabul edilebilirler.

(2) Türkçe sınavında başarısız olan yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe öğrenmesi için bir yıl süre tanınır. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl daha uzatılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 20 – (1) Ders ve tez dönemindeki öğrenciler her yarıyılın başında Senato tarafından belirlenen süreler içinde öğrenci katkı payını ödemek ve kaydını yenilemek zorundadır.

(2) Mazereti sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi içinde mazeretini yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazereti, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar kaydını yaptırabilir. Ders ve tez dönemlerinde kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yaptırmayan, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar mazeretini Enstitüye bildirmeyen ve mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin ilgili enstitülerden kaydı silinir.

İzinli ayrılma

MADDE 21 – (1) Öğrencilere; aşağıdaki gerekçelere ve belgelere dayanarak, danışmanın ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir veya iki yarıyıl süreyle izin verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uzatılabilir veya kısaltılabilir. Aynı lisansüstü programda yalnızca bir defa izin verilebilir. İzin taleplerinin ilgili yarıyılın ders kayıtlarının başlangıcından itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekir. Bunlardan;

a) Hastalık izni; yarıyıl izni verilmesini gerektirecek bir ay veya daha uzun süreyi kapsamak ve bir Devlet hastanesi yada diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelenmek koşuluyla öğrencilere yarıyıl izni verilebilir. Hastalığın izin talebinden sonra ortaya çıkması durumunda, olayın meydana geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde Enstitüye başvurulması ve olayın gerekli belgelerle kanıtlanması sonucu yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Yarıyıl içinde izin verilmesi hâlinde, izin süresinin devamsızlık sınırını aşması durumunda öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Ancak, ruhsal sağlık sorunları nedeniyle izin alanlardan devamsızlığı iki yılı aşanların, lisansüstü öğrenime devam edebileceklerine dair yeni bir sağlık raporu getirmeleri gerekir, getirmedikleri takdirde kayıtları silinir. Bu izin süreleri eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz.

b) Askerlik izni; öğrencilerin askerlik tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması veya tecilinin kaldırılarak askere alınması hâlinde askerlik izni verilebilir. Askerlik izin talebi; izin talep süresinde veya yarıyıl süresi içinde, dilekçe ekinde askerlik şubelerinden alacakları sevk evrakları ile birlikte Enstitüye başvurması sonucu değerlendirilir. Bu izin süresi eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz. Yarıyıl içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin; öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, doğal afet veya benzer durumlarda verilebilir. Bu izin süresi eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz.

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, haklarında mahkumiyet kararı bulunan öğrencilere mahkumiyetleri süresince izin verilmez. Gözaltına alınan veya tutuklananlardan haklarında takipsizlik yada beraat kararı verilen öğrenciler, bu sürelerde izinli sayılırlar.

d) Öğrencilere, ikili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dâhilinde yurt içinde veya yurt dışında belirli bir süre için öğrenim amacıyla izin verilebilir. Bu öğrencilerden ders ve tez döneminde olanların durumları danışmanları, doktora programında tez döneminde olanların durumları ise tez izleme komitesi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu önerilen rapor, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yurt içinde ve yurt dışında geçirilen sürenin, öğrencinin öğrenim süresinden düşülüp düşülmeyeceğine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(2) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(3) İzini sona eren öğrenci, en geç bir ay içinde Enstitüye yazılı olarak başvurarak kaydını açtırmazsa kaydı silinir. Öğrenciler izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Ders kayıtları

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda Senato tarafından belirlenen süreler içinde, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenmiş dersler arasından o yarıyılda açılan ve danışmanlarınca/tez danışmanlarınca uygun görülen dersler için Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usullere göre kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 6. md.) Öğrenciler, danışman ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile aynı Enstitünün veya Üniversitedeki diğer Enstitülerin farklı ana bilim/ana sanat dallarından ders alabilir.

(3) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 6. md.) Öğrenciler, danışman ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardan da ders alabilirler.

(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre alınabilecek derslerin toplamı dokuz krediyi aşamaz. Ancak, doktora veya sanatta yeterlik programlarına lisans diploması ile başvuranlarda bu kredi sınırı en fazla on sekiz olabilir.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, ders seçme formuna yazarak seçtiği dersleri; danışmanının onayıyla ve kayıtlı oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak, Senato tarafından belirlenen mazeretli kayıt yenileme süresi içinde bırakabilir veya değiştirebilir. Bu süreden sonra ders değişikliği yapılmaz.

Kredi sınırları

MADDE 24 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri bir yarıyılda en çok onsekiz kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bir öğrenci, almak zorunda olduğu toplam kredi miktarının yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

Bir alt programdan ders alma

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans öğrencileri alacakları en fazla altı kredilik dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise alacakları en çok dokuz kredilik dersi lisans öğrenimi sırasında almamış olmak koşuluyla ve danışmanlarının onayıyla lisans programlarındaki derslerden seçebilirler. Doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerinin yüksek lisans programlarından ders alma esasları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler kredi hesabında dikkate alınmaz.

Kredi toplamı

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi hariç otuzaltı krediden az olmamak koşuluyla en az oniki adet ders alınması ve başarılması gerekir. Tezli yüksek lisans programında ise tez dönemine geçebilmek için tezli yüksek lisans semineri dersi hariç yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders alınması ve başarılması gerekir.

(2) Doktora programına kayıt yaptırmadan önce ilgili alanda yüksek lisans diplomasına sahip olan doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri yeterlik sınavına girebilmek için, yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders almak ve başarmak zorundadırlar. İlgili alanda yüksek lisans diplomasına sahip olmayan doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri ise yeterlik sınavına girebilmek için kırksekiz krediden az olmamak koşuluyla en az onaltı adet ders almak ve başarmak zorundadır.

(3) Bu maddede belirlenen kredi sınırları ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en fazla % 50 arttırılabilir.

Ders muafiyeti ve kredi aktarımı

MADDE 27 – (1) Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla bir öğrencinin; Enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son dört yarıyıl içinde herhangi bir yüksek-öğretim kurumunun lisansüstü programlarından asıl öğrenci olarak alıp başardığı dersler veya lisans öğrencisi iken lisansüstü programlardan alıp başardığı dersler, danışmanı ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kayıtlı olduğu programa kredi ve başarı notu ile birlikte aktarılabilir veya muaf tutulabilir. Ancak, aktarılacak veya muaf tutulacak derslerin toplamı dokuz krediyi aşamaz. Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlarda kredi sınırı aranmaz.

(2) İkili anlaşmalar ve uluslar arası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dâhilinde, belli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü program öğrencilerinin, başarılı oldukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması; bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ilgili ana bilim/ana sanat dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları ile değerlendirilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 28 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve seminerlerin en az % 70’ine, uygulamalı ders ve uygulamaların ise % 80’ine devam etmek zorundadırlar. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

Ders tekrarı

MADDE 29 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırıp başarısız oldukları dersleri tekrarlamak zorundadır. Ancak, başarısız oldukları seçmeli derslerin yerine danışmanın teklifi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile açılmış bulunan başka dersleri de alabilirler. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan ders için devam şartı aranır.

(2) Tekrarlamak zorunda olduğu ya da yerine alacağı derse kayıt yaptırmayan veya tekrarladığı ya da yerine aldığı dersten başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin tez konusu ve önerisinin, doktora/sanatta yeterlik programındaki öğrencilerin ise tez önerisinin; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlayarak, yüksek lisans programı öğrencileri için ayrı ve doktora programı öğrencileri için ayrı olmak, tez danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmek üzere, uzmanlık alan dersi açılabilir. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

(2) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar Enstitü Kurulunca belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Sınav türleri

MADDE 31 – (1) Sınavlar ara sınavı, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve tek ders sınavıdır. Öğrenciler sınavlara belirlenen gün ve saatlerde girmek zorundadır. Sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:

a) Ara sınavı: Programda yer alan dersler için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Öğretim elemanının isteği, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, öğrencilere yarıyıl boyunca yaptırılacak ödev, seminer ve uygulamalı çalışmalar ile sözlü sınavların ara sınavlara katkı oranları belirlenir veya bu çalışmalar ikinci bir ara sınav olarak değerlendirilir. Bu başvuruların her yarıyılın en geç üçüncü haftasında Enstitüye ulaşmış olması gerekir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Programda yer alan dersler için her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanının isteği, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, öğrencilere yarıyıl boyunca yaptırılacak ödev, seminer ve uygulamalı çalışmalar ile sözlü sınavların yarıyıl sonu sınavına katkısı belirlenebilir. Bu başvuruların her yarıyılın en geç üçüncü haftasında Enstitüye ulaşmış olması gerekir.

c) Mazeret sınavı: Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavları için yapılacak başvuruların mazeretin bitiminden itibaren bir hafta içinde yapılması gerekir.

ç) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 7. md.) Tek ders sınavı: Mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, Enstitü Kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir. Tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi için tek ders sınavı hakkı verilmez.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 32 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır.

(2) Başarı notunun hesaplanması aşağıdaki şekilde olur:

a) Öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile ara sınav puan ortalaması belirlenir. Bu suretle bulunacak kesirli sayılar en yakın tam sayıya yükseltilir.

b) Yarıyıl veya yılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle başarı puanı hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

c) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim elemanları tarafından aşağıdaki tablo kullanılarak yukarıda hesaplanan başarı puanının karşılığı harf notu verilir:

Tablo

Puan Katsayı Başarı notu

90- 100 4.00 AA

85- 89 3.50 BA

80- 84 3.00 BB

75- 79 2.50 CB

70- 74 2.00 CC

65- 69 1.50 DC

60- 64 1.00 DD

50- 59 0.50 FD

00- 49 0.00 FF

ç) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir. Lisans programından ders alan lisansüstü programı öğrencilerinin başarı notlarının hesabında, bağıl değerlendirme yöntemiyle belirlenen harfli başarı notu esas alınır.

d) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer kredisiz olarak alınan derslerde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BS) notu verilir.

e) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan başarısız (DZ) notu verilir.

f) Tezi hakkında tez jürisi tarafından düzeltme kararı verilen öğrencinin tez çalışmasına, tez danışmanı tarafından eksik (EK) notu verilir.

g) Öğrencinin, Üniversitede izlediği lisansüstü programa kabul edilmeden önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu, mezuniyet için gerekli kredi ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmayan ve muafiyet verilen dersleri için (M) notu verilir.

ğ) Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ve programa nakil kredisi olarak kabul edilen derslerin kredisi ve notu, yukarıdaki (c) bendinde belirtilen tabloya uyumlu olacak şekilde aynen aktarılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 33 – (1) Sınav notları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde Enstitüye teslim edilir ve Enstitüde ilan edilir. Öğrenci sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı şekilde başvurarak sınav sonucuna itiraz edebilir. Bu itiraz, sınav kâğıdının fotokopisi ile birlikte yeniden değerlendirme yapılmak üzere ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı aracılığıyla ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede hata görülürse, gerekçeli olarak not düzeltmesi yapılarak Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. İtiraz sonucu, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

(2) Ders sorumluları sınav sonuçlarıyla birlikte sınav evrakını da Enstitüye teslim ederler. Sınav notuna etkili olan çalışmaların ve tutanakların birer sureti de bu süre içinde Enstitüye teslim edilir. Sınav evrakı öğrencinin mezuniyetine kadar saklanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar

Amaç ve kapsam

MADDE 34 – (1) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 8. md.) İlgili mevzuata göre öğretmen atamalarında kabul edilen alanlardan mezun olan ve tezsiz yüksek lisans programını bitiren öğrencileri; ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla iki yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları açılabilir.

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar

MADDE 35 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir. Bunlar; öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları ve tezsiz yüksek lisans programıdır.

(2) Söz konusu programlar; giriş ve mezuniyet koşulları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen ve üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan programlardır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 36 – (1) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 9. md.) Tezsiz yüksek lisans; en az dört yıl süreli bir yüksek öğretim kurumundan mezun olanlara meslekî konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgileri nasıl kullanacaklarını öğretmek amacıyla yaptırılan eğitim-öğretim, dönem projesi ve yeterlik sınavını kapsayan bir lisansüstü programdır.

(2) Hangi alanlarda tezsiz yüksek lisans programlarının açılacağına, ilgili ana bilim/ana sanat dalının isteği ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.

Süre

MADDE 37 – (1)Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç, en fazla altı yarıyıldır. Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi bu süreden önce kesilebilir.

Dersler

MADDE 38 – (1) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 10. md.) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam otuzaltı krediden az olmamak koşuluyla, en az oniki adet ders ile bir yarıyıl süreli dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Başarısız olduğu derslere ilgili dönemde kayıt yaptırmayan, tekrar aldığı veya tekrara kaldığı ders yerine yeni aldığı dersten başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

(3) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, en çok dokuz kredilik ders lisans derslerinden de seçilebilir.

Danışman atanması ve dönem projesi

MADDE 39 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu; ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi üzerine, her öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak atar. Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu üçüncü yarıyılın başına kadar Enstitü Müdürlüğüne teklif edilmek üzere ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına sunar. Proje konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Dönem projesi üçüncü yarıyıl dersleriyle ve tekrar alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyıllarda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyılın sonunda tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış bir rapor halinde Enstitüye vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesi dersinden üst üste iki yarıyıl başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

Tezsiz yüksek lisans yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci en geç iki ay içinde, biri danışman olmak üzere en az üç üyeden oluşan jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavı jürileri ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en az üç asil, iki yedek üye seçilerek belirlenir. Yeterlik sınavı dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Jüri, kararını başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla verir. Yeterlik sınavı tutanakları, jüri başkanı tarafından en geç sınavı takip eden ilk iş gününde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, iki ay içinde aynı jüri tarafından yeniden sınava alınır. Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 41 – (1) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 11. md.) Tezli yüksek lisans; en az dört yıl süreli bir yüksek öğretim kurumundan lisans diploması alanların, bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak amacıyla açılan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.

Süre

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu Yönetmelik’te belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilirler.

(2) Bu programın kredili ve kredisiz derslerinin tamamına ilk iki yarıyılda kayıt yaptırılır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

(3) Kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, tez danışmanının ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonuna kadar tezini tamamlayıp tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin kaydı silinir.

(4) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen ve yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler; en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar başvurmaları halinde, tez danışmanı ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla yüksek lisans programına geçirilebilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 43 – (1) Öğrencinin tez danışmanı; birinci yarıyıl başında, öğretim üyeleri ve nitelikleri Senato tarafından belirlenen doktoralı/sanatta yeterlikli öğretim görevlileri arasından olmak üzere, ana bilim dalı kurulunun görüşü alınarak ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Tez çalışmasının niteliğinden dolayı birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Gerekli hallerde öğrencinin veya tez danışmanının talebi, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

Dersler ve krediler

MADDE 44 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri tez çalışmasına başlamadan önce, toplam yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet dersi ve tezli yüksek lisans seminer dersini başarıyla tamamlamak zorundadır.

(2) Birbirini izleyen dört yarıyılın sonunda kredili dersler ile tezli yüksek lisans seminer dersinden başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

(3) Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

Tezli yüksek lisans semineri dersi

MADDE 45 – (1) Tezli yüksek lisans semineri dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışmasının yazılmasında Enstitü tez yazım kurallarına uyulur. Seminer çalışmasının, değerlendiren öğretim üyesi tarafından imzalanmış bir nüshası değerlendirme sonucu ile birlikte Enstitüye teslim edilir.

Tez konusu ve önerisi

MADDE 46 – (1) Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tez önerisi, en geç izleyen yarıyılın başına kadar tez danışmanı tarafından ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına sunulur. Tez konusu ve önerisi ana bilim/ana sanat dalı kurulunda incelendikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır.

(2) Öğrenci, tez konusunun Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabulünden sonra her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan, süresi içinde tez önerisini hazırlamayan veya tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından iki kez reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 47 – (1) Öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun olarak yazarak altı nüsha halinde, Enstitü Müdürlüğüne sunulmak üzere, ana bilim dalı başkanlığına teslim eder.

(2) Öğrenci tez çalışmasına başladığı tarihten itibaren sekiz ay geçmeden tezini Enstitü Müdürlüğüne sunamaz.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve biri ilgili başka bir bilim ana bilim yada sanat/ana sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan, öncelikle öğretim üyesi olmak üzere en az üç, en fazla beş üyeden oluşur.

Ayrıca, birisi ilgili bilim ana bilim/sanat/ana sanat dalından, diğeri Üniversite içindeki başka bir bilim ana bilim/sanat/ana sanat dalından veya başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Üç kişilik jürilerde ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri; tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren ilgili akademik yıl dâhilinde olan en geç bir ay içinde, tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere Enstitü Müdürlüğüne teslim eder ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati en az üç gün önceden Enstitüde ve ilgili ana bilim dalında ilan edilir. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav süresi en az kırk beş en fazla doksan dakikadır. Jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay düzeltme süresi verilir. Bu öğrenciler uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

(7) Sınav sonucunu ve gerekçeli jüri kararlarını içeren tutanak ve belgeler; eksiksiz olarak doldurulmuş ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

(8) Jüri tarafından kabul edilen tezler, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp Enstitü tarafından istenen sayıda çoğaltılarak, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Enstitüye teslim edilir. Bu süre içinde tezini teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 48 – (1) Doktora programının amacı; lisans veya yüksek lisans mezunu olan öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması aşamalarından oluşur.

Süre

MADDE 49 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, daha kısa sürede programı tamamlayabilirler.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıla kadar ek süre verilebilir. Bu süre sonuna kadar tezini tamamlayıp tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin kaydı silinir.

(4) Öğrenci tezini, tez çalışmasına başladığı tarihten itibaren dört yarıyıldan (iki yıldan) önce Enstitüye sunamaz.

Dersler ve krediler

MADDE 50 – (1) Doktora programı öğrencileri teze başlamadan önce, ilgili alanda yüksek lisans mezunu olarak doktoraya başlamışlar ise yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet dersi, lisans mezunu olarak doktoraya başlamışlar ise kırksekiz krediden az olmamak koşuluyla en az onaltı adet dersi alarak başarmak ve yeterlik sınavında da başarılı olmak zorundadır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciye ek süre verilmez ve kaydı silinir.

(3) Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

Tez danışmanı atanması

MADDE 51 – (1) Öğrencinin tez danışmanı; birinci yarıyıl başında, profesör ve doçentler ile nitelikleri Senato tarafından belirlenen yardımcı doçentler arasından olmak üzere ana bilim dalı kurulunun görüşü alınarak, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Tez çalışmasının niteliğinden dolayı birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Gerekli hallerde öğrencinin veya tez danışmanının talebi, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 52 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konularda ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek aylarda olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) Doktora programı için gerekli kredili derslerini başarıyla bitiren öğrenciler, izleyen yarıyıl içerisinde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylarda yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu sürelerde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir. Bu komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı, biri başka bir yükseköğretim kurumundan, diğerleri ise Üniversite içinden olmak üzere beş veya üç asil ve iki yedek üyeden oluşan sınav jürilerini ilgili enstitüye önerir. Jüriler, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Sınavın tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden Enstitüde ve ilgili ana bilim dalında ilan edilir. Yeterlik sınavının sözlü kısmı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Jüri, sözlü sınav sonucunu, bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri ile birlikte doktora yeterlik komitesine en geç ertesi iş günü sunar. Komite; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu birlikte değerlendirerek, başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması ve bu notların aritmetik ortalamasının da 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Sınav evrakı ve komite kararı, ana bilim dalı başkanlığı aracılığı ile en geç üç gün içinde Enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri aynı üyelerden oluşur. Bu sınavda da başarısız olan veya ikinci yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Tez izleme komitesi

MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka ilgili ana bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 54 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve tez izleme komitesi belirlenen öğrenci, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın; amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce, komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu sonuç, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde tutanakla Enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez süresi, Enstitü Yönetim Kurulu kararının alındığı tarihten itibaren başlar. Öğrenci, bu tarihten itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrencinin tez danışmanı ve tez konusu değiştirilebilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanıyla ve aynı konuda devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, tez danışmanı veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, her toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o zamana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez çalışması raporunu süresi içinde sunmayan öğrenci o dönem için başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 55 – (1) Doktora tezi çalışmalarını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları; tez yazım kurallarına uygun biçimde yazarak ciltlenmemiş şekilde ve sekiz nüsha hâlinde, Enstitü Müdürlüğüne sunulmak üzere ana bilim dalı başkanlığına teslim eder. Doktora tezinin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora tezi sınav jürisi, Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden, en az biri de başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, en az biri başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere iki öğretim üyesi yedek jüri üyesi olarak belirlenir.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren ilgili akademik yıl dâhilinde olan en geç bir ay içinde tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere Enstitüye teslim eder ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati üç gün önceden Enstitüde ve ilgili ana bilim dalında ilan edilir. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav süresi en az altmış en fazla doksan dakikadır.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını verir. Bu karar; enstitü ana bilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Düzeltme kararı verilmesi halinde, öğrenciye tezde gerekli görülen düzeltmeleri yapması için en çok altı aya kadar süre verilir. Bu öğrenciler uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, bu süre içinde gereğini yaparak, aynı jüri önünde savunmak üzere tezini teslim eder. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

(5) Jüri tarafından kabul edilen tezler, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp Enstitü tarafından istenen sayıda çoğaltılarak, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Enstitüye teslim edilir. Bu süre içinde tezini teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının amacı; lisans veya yüksek lisans mezunu olan öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, sanatsal olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirlemek ya da özgün bir sanat eseri ortaya koymak veya üstün bir uygulama becerisi kazandırmaktır. Sanatta yeterlik programı Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda açılır.

(2) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 12. md.) Sanatta yeterlik programı; ders, uygulamalar, yeterlik sınavı, sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik eseri çalışması, sanatta yeterlik eseri çalışması raporu ve sanatta yeterlik eseri çalışması savunma sınavından oluşur.

(3) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 12. md.) Derslerini başarıyla tamamlayan, sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan ve sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi kabul edilen öğrenci, altı ayda bir toplanan sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi denetiminde bir sanatta yeterlik eseri çalışması raporu hazırlamak ve sanatta yeterlik eseri çalışması raporu savunma sınavına girmek zorundadır.

(4) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 12. md.) Sanatta yeterlik programı ile ilgili olarak bu bölümde yer almayan hususlarda, bu Yönetmeliğin doktoraya ilişkin hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 13. md.) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak sanatta yeterlik eseri çalışması ve sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye; ilgili Enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile sanatta yeterlik eseri çalışması ve sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıla kadar ek süre verilebilir.

(4) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 13. md.) Öğrenci sanatta yeterlik eseri çalışması ile sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu, bu çalışmalara başladığı tarihten itibaren dört yarıyıldan (iki yıldan) önce Enstitüye sunamaz.

Danışman atanması

MADDE 58 – (1) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 14. md.) Öğrencinin danışmanı; birinci yarıyıl başında, öğretim üyeleri arasından, ancak bunların sayıca yetersiz olması halinde nitelikleri Senato tarafından belirlenen doktoralı öğretim görevlileri arasından olmak üzere ana sanat dalı kurulunun görüşü alınarak ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Danışman; her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ve sanatta yeterlik eseri çalışması ile sanatta yeterlik eseri çalışması raporunun yürütülmesinde görev yapar. Gerekli hallerde öğrencinin veya danışmanın talebi, ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla danışman değişikliği yapılabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 59 – (1) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 15. md.) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve sanatta yeterlik eseri çalışması ile birlikte bu raporu jüri önünde savunmak zorundadır.

(2) Jüri; ilgili Enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi, diğerleri ise Üniversite içinden olmak üzere beş asil, birisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.

(3) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 15. md) Jüri üyeleri; Sanatta yeterlik eseri çalışması raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren ilgili akademik yıl dâhilinde olan en geç bir ay içinde çalışmayı bilimsel, sanatsal ve biçimsel yönden inceleyerek hazırladıkları ayrıntılı kişisel raporlarını Enstitüye sunarlar ve toplanarak öğrenciyi sınava alırlar. Sınav, sanatta yeterlik eseri çalışması, sanatta yeterlik eseri çalışması raporunun sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavının tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden Enstitü ve ilgili ana sanat dalında ilan edilir. Sınav dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) (Değişik: RG- 11/5/2009- 27225/ 15. md.) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; sanatta yeterlik eseri çalışması ve sanatta yeterlik eseri çalışması raporu hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik eseri çalışması ve sanatta yeterlik eseri çalışması raporu reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli görülen düzeltmeleri yaparak raporunu veya eser çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik eseri çalışması ve sanatta yeterlik eseri çalışması raporu kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet

MADDE 60 – (1) Kayıtlı bulunduğu programın bütün şartlarını yerine getiren öğrencinin dosyası usul yönünden incelendikten sonra, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilir. Mezun olmaya hak kazanan öğrenci; Enstitü tarafından istenen belgeleri, son sınav tarihini izleyen otuz gün içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Sınavlarda başarılı olsa dahi mezuniyet için gerekli belgeleri bu süre içinde teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Diplomalar

MADDE 61 – (1) Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilere yüksek lisans diploması, doktora programından mezun olan öğrencilere doktora diploması, sanatta yeterlik programından mezun olan öğrencilere sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora diplomaları üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Sanatta yeterlik diploması üzerinde ise sanat dalının özelliğine göre belirlenen alan yer alır.

(3) (Değişik: RG- 22/06/2010- 27619/ 2. md.) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir

(4) Diplomalarda Enstitü Müdürü ve Rektörün imzaları bulunur.

Genel not ortalamasının hesaplanması

MADDE 62 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Genel not ortalaması; öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu kredili derslerin tümü dikkate alınarak, derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir. Ancak, bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları genel not ortalamasına katılmaz.

Mazeretler

MADDE 63 – (1) Öğrencilerin mazeretli sayılabilmesi için, Üniversite hastanelerinden ya da diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarının, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Ayrıca; doğal afet, anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü ve benzeri hallerin belgelendirilmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir. Öğrenciler mazeretlerini; raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde Enstitüye bildirirler. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(3) Mazereti sebebiyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrencinin mazeretli olarak geçirdiği süre devamsızlıktan sayılır.

Kayıt silme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle, süresinde mazeretsiz olarak kayıt yenilememe sebebiyle, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması sebebiyle veya kendi isteğiyle ilişiği kesilecek öğrencilerin kaydı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla silinir.

(2) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası sebebiyle kaydı silinen öğrenciler, Üniversitedeki hiçbir lisansüstü programa başvuramaz.

Tebligat

MADDE 65 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; Enstitüye kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı olarak veya tebliğ evrakı Enstitüde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini Enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, Enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

Disiplin işleri

MADDE 66 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 68 – (1) 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga): (Değişik: RG- 22/06/2010- 27619/ 3. md.) (1) Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

21/1/2008 26763

Yönetmelikteki Değişikliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

11.5.2009/27225 - 22.06.2010/27619